White tailed Kite

July 9, 2019

White tailed Kite